Latgales dati

Projekta apraksts / Project description

Projekta mērķis ir noteikt vācu kopienas vietu Latgales multikulturālajā vidē diahroniskā un sinhronā perspektīvā, balstoties uz noteiktiem metodoloģiskiem principiem, jaunu daudzveidīgu avotu (tiesību akti, likumu kopums, egodokumenti, folkloras materiāli u.c.) ieviešanu zinātniskajā apritē un to analīzi. Projekts akcentē uztveres līmeni. Pētnieki koncentrējas uz trim uztveres šķautnēm: vāciešiem pašu vāciešu uztverē, vāciešiem citu etnisko grupu skatījumā un citām etniskajām grupām vāciešu skatījumā.

Vācieši, kas ieradās un apmetās uz dzīvi Latvijas teritorijā, Latvijas historiogrāfijā tiek saukti par vācbaltiešiem. Vācieši Latvijas teritorijā dzīvojuši ilgāk nekā citas etniskās grupas - kopš 13. gs. Tāpēc viņu ietekme šeit ir bijusi dziļāka un ilgtspējīgāka. Latgale ir kultūrvēsturisks novads Latvijas austrumu daļā. Mūsdienu Latgales teritoriālā identitātes pirmsākumi meklējami 12. – 13. gadsimta mijā. Šī laika Latgales teritorija latīņu tekstos saukta par Lethia, bet senkrievu rakstos par Lotigolu. Vācu krustnešu iebrukuma rezultātā latgaļu zemes 13. – 14. gadsimtā tika sadalītas starp Livonijas ordeni un Rīgas arhibīskapiju. Pēc Livonijas kara (1558 – 1583) latgaļu zemes nonāca Polijas-Lietuvas valsts sastāvā. Saskaņā ar 1629. gadā pēc Polijas-Zviedrijas kara (1600-1629) parakstīto Altmarkas pamiera līgumu Inflantijas vojevodiste (Województwo inflanckie) tika atdalīta no Vidzemes, kas palika zviedru varā. 1772. gadā pēc pirmās Polijas dalīšanas Latgale iekļāvās Krievijas impērijas sastāvā, sākotnēji tā tika pievienota Pleskavas guberņai, pēc tam – Vitebskas guberņai, tas ir, “Latgale bija citu guberņu sastāvā nekā Vidzeme un Kurzeme un līdz pat 1905. – 1906. gadam no vidzemnieku un kurzemnieku puses nemaz netika uztverta par īsti latviešu zemi” (Kursīte, 2005, 17). 16. – 18. gs. valdošo eliti Latgales teritorijā veidoja Livonijas laika vācu dzimtu pēcteči un ieceļojušās jaunās dzimtas ar polisku un lietuvisku izcelmi, kam vēlāk pievienojās krievu muižniecība. Šajā ziņā stāvoklis Latgalē līdz būtiski atšķīrās no Vidzemes un Kurzemes, kur līdz pat 20. gadsimta sākumam privileģēto kārtu veidoja galvenokārt vācieši.

Apskatot vācu ietekmes Latgales teritorijā pētījumus, jāsecina, ka uzmanība šai tēmai tika pievērsta fragmentāri galvenokārt darbos, kas veltīti citām Latgales vēstures un kultūras īpatnībām. Tādēļ projektā ir veikti pētījumi ar mērķi raksturot vācbaltiešu lomu Latgales multikultūras vidē starpdisciplinārā perspektīvā. Minētās tēmas izpēte sniedz ne tikai svarīgas ziņas par Latgales vēstures īpatnībām, bet arī iekļauj šī reģiona vēsturi plašākā – Eiropas kontekstā, aktualizējot dažādu Eiropas kultūru mijiedarbības jautājumus gadsimtu gaitā.

Projekta realizācijas laiks: 1.12.2020.-3012.2021. (13 mēneši).
Piešķirtais finansējums: 100 389,00 EUR

J. Kursīte, “Nomales identitāte un centra identitāte,” Nomales identititātei. Rīga: Madris, 2005, 17-21.


The goal of the project is to determine the place of the German community in the multicultural environment of Latgale in a diachronic and synchronic perspective on the basis of certain methodological principles, analysis of various sources (legislative enactments, set of laws, ego-documents, folklore materials, etc.) and introducing new diverse sources into the scientific circulation. The project emphasizes the level of perception. The researchers focus on three facets of perception: the Germans through the eyes of the Germans themselves, the Germans as viewed by other ethnic groups and other ethnic groups as viewed by the Germans.

The Germans who arrived and settled in the territory of Latvia are called Baltic Germans in Latvian historiography. The Germans have lived in the territory of Latvia longer than other ethnic groups – since the 13th century. Therefore, their influence here has been deeper and more sustainable. Latgale is a cultural and historical region in the eastern part of Latvia. The territorial identity of today’s Latgale is traced back to the Principality of Jersika at the turn of the 13th century, which in the Latin texts is referred to as Lethia, and as Lotigola in the Old Russian records. In the 13th century, Latgalian lands occupied the territory of modern Latgale, as well as the eastern part of Vidzeme. The territory Lethia inhabited by Latgalians gave the name for the whole of Latvia. After the Livonian War (1558 – 1583) the Latgalian lands became part of the Polish-Lithuanian State. In 1629, after the Polish-Swedish War (1600-1629) the Truce of Altmark was signed. According to the treaty, Latgale (Województwo inflanckie [the Inflanty Voivodeship]) was separated from Vidzeme which remained under the Swedish rule. In 1772, after the first partition of Poland, Latgale became part of the Russian Empire. “Latgale was part of other governorates unlike Vidzeme and Kurzeme, and it was not perceived as a truly Latvian territory by people of Vidzeme and Kurzeme up to 1905-1906” (Kursīte, 2005, 17). This increased the gap between Latgale and other regions of Latvia. Only in 1918 was it possible to unite the territories. However, the administrative isolation of Latgale, which lasted almost 300 years, determined the peculiar economic, social, and cultural development of the region, which differs from the other regions of Latvia. This became the reason for the “exclusion” of Latgale territory, which is still observed today. In February 2019, a special subcommittee was formed in the Saeima (the Parliament of Latvia) to address the problematic issues in Latgale; the subcommittee will consider the economic and social problems, as well as try and solve the issue of cultural identity in the region. To solve the problem of “exclusion” of Latgale and to achieve social cohesion in the future, it is necessary to consider the origins of this problem. It means exploring the socio-ethnic processes from the 17th century until the restoration of Latvia's independence, as well as the impact of these processes on the development of a peculiar cultural environment in Latgale.

The chronological framework of the project is from the 17th century till the early 20th century. That was the time when the state of Latvia had not yet been formed, and the territory was under the rule of different states – the Polish-Lithuanian Commonwealth and then the Russian Empire. However, that was also the time when the prerequisites for the future national state were formed, as well as the time of the most intense interethnic communication.

Duration of the project: 1.12.2020-3012.2021. (13 months)
Allocated funding: EUR 100 389.00

J. Kursīte, “Nomales identitāte un centra identitāte,” Nomales identititātei. Rīga: Madris, 2005, 17-21.

Projekta aktualitātes

Kolektīvā zinātniskā monogrāfija: "Vācieši Latgales teritorijā 16. gs. – 20. gs. sākumā: vēsture un recepcija" (red. Alīna Romanovska)./ Collective Scientific Monograph: "Germans in Latgale in the 16th – beginning of the 20th century: history and perception (Ēd. Alina Romanovska).


Informācija tiek gatavota.

Vācbaltieši Daugavpilī: dzīves un darba vietas. Ceļvedis.


Informācija tiek gatavota.

Baltic Germans in Daugavpils: places of residence and work. Route map.


Informācija tiek gatavota.

G. Manteifela grāmatas "Księstwo Inflanckie XVII-XVIII stulecia:przegląd wybitniejszych jego postaci " tulkojums latviešu valodā.


Informācija tiek gatavota.

Dinaburgas jezuītu arhīva fragmenti latviešu valodā. (zem tā 3 daļas: 1)“Historia residentia Duneburgensis”, 2) “Litterae annuae residentia Duneburgensis”, 3) “Appendices”

Informācija tiek gatavota.

Arhīvu materiāli par Latgales vācbaltiešiem.

Informācija tiek gatavota.

Personas

Fotogrāfijas

E10e81b9019d1ae15c472bdcd7fea923c7fcd7c2
803933b87b73625ea8fd05a6ca973513ce3cf4cb
10653f2a4851f652556b56390ddc4431523d68e8
80ac661eefad4755598599f16b074ec60f0e6723
675d464897543f247e6b73cf2480d4bb3fe9efc0
8cb5b35c9e38465db77938977bb691fb0c8e832b
62d434f8b99c6a4276f978dabd5771ac217dc37f
8065195bd71e7b80ae61d101430a9c164e0c1842
40c098799e0783bbc6f543dab053da40260c299a
7b78ce0f9133d9ec7e7bcf2e79b8ec5fc7cc83a0
76389eabff7964f62ef997afa7b6eb6107578885
C7762b367d935059926be86602269f66ddfb53b7
F35a76a48c79db0f9e5ccb0a03f80a8cf723ce35
Dc3916d0ad26d84a54898ae6f0fc68ac46d904f0
7de5545dc4ab01dcd98ed97b955a36e3419767c6
B676a918a1eabc89d0cd352e9b0a11a3d791ff60
0b0b171a261c30a4739b795298217e17da7b46fb
906aff0119e8763d7f9a7c4e61e1972dd1500fd3