Latgales dati

1926. gada 29. augusts

Laikraksts "Māras Vēstnesis" raksta: "Latgaleeschu kultūras veizinaschanas beedriba ,Latgolas Tautas Pils" pahrņehma sawàm wajadsibam Reseknê, Skrindu eelâ 5. Tautas namu. kursch lihds schļm peedereja Losanam. Minetà beedriba ar valsts pabalstu scho leelo ihpaschumu nopirka par Ls 96.600. şawàm kulturelàm wajadsibam. Us pahrņemşchanas aktu bija eeraduschees redsamakee darbineeki un preekschstahwji no visas Latgales. Wakars noritēja ļoti omuligi, ari runu netruhka."
Notikums fiksēts fotogrāfijā.
1926. gada 24. oktobrī namā atklāta "Latgales tautas pils" un "Latgales teātris".
1929. gada 17. novembrī Rēzeknē LATGALES TAUTAS PILS atklāšanas svinības

Atsauces
  • “Iekšzeme.” Māras vēstnesis. 1926. 9. septembris.
8ffadee9dd4b721f7503590356d5b3c4071a4af7