Latgales dati

Ivanovs, A. Soms, H. Latgales kongress arhīva dokumentos. Latvijas arhīvi, 2017. nr. 3. [pdf: 474 KB]


Ivanovs A. Latgales historiogrāfija kā reģionālās itentitātes “atbalsta faktors // Sabiedrība un kultūra: Rakstu krājums / Liepājas Pedagoģijas akadēmija, sast. A.Medveckis. – Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmijas izdevniecība “LiePA”, 2009. – XI. – 34.-42. lpp. ISSN 1407-6918 [pdf: 7,7 MB]


Ivanovs, A. “Historiography of Latgale within the Context of Political and Ethnic History of the Region”. In: Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Mokslo darbai / Šiaulių Universitetas, Humanitarinis Fakultetas. T. 9 (2009): Alternation of Cultural Memory and Local History. Šiauliai, 2009. Pp. 72–86. ISSN 1822-7309. (Acta Humanitarica Universitatis Saulensis is included in the international databases MLA International Bibliography and Index Copernicus). [pdf: 136 KB]


Ivanovs, A., Soms, H. “Origins of Regional Identity of Eastern Latvia (Latgale) and Approaches to Its Investigation.” In: Reģionālais Ziņojums: Pētījumu materiāli. Nr. 3
(2007) / Red. E. Jermolajeva; Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo pētījumu institūts. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2008. Pp. 41–50. 1 autorloksne. ISBN 978-9984-14-383-5. [pdf: 65 KB]


Ivanovs, A. “Historiogrāfija kā reģionālās identitātes balsts: ieskats Latgales historiogrāfijā.” Latvijas Vēsture: Jaunie un Jaunākie Laiki. 2008. Nr. 3 (71): 98–112. [djvu: 190 KB]


Ivanovs A. “Latgales novadpētniecība vēstures zinātnes kontekstā“. Grām.: Teiksmainā Ludzas senatne: zinātniski pētnieciskās konferences materiāli. Ludza, 2003. gada 24. aprīlis / red. A. Ivanovs; Ludzas Novadpētniecības muzejs. – Ludza, 2006. – 13.-24.lpp. ISBN-9984-19-928-2. 0,7 autorloksne [djvu: 280]


Ivanovs A., Soms H. Kultūras un vēstures pieminekļi Latgales novada vēsturē // Sabiedrība un kultūra: Rakstu krājums / Liepājas Pedagoģijas akadēmija, sast. A.Medveckis. – Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmijas izdevniecība “LiePA”, 2002. – IV. – 36.-42. lpp. 0,4 autorloksnes ISSN 1407-6918 [djvu: 200 KB]


Soms, H. "Reģionālā pieeja vēstures pētniecībā: ieskats Vācijas zinātnieku atziņās". Grām.: Vēsture: avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XIV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture VIII. Daugavpils: Saule, 2004. 143.-151.lpp. [pdf: 78 KB]