Latgales dati

1938. gada 31. marts

Laikraksts "Jaunais Vords" informēja, ka (šajās dienās) izdots Franča Kempa apcerējums "Latgales likteņi. Aina no senās un jaunākās pagātnes". Izdevums ir 1910. gadā izdotās apceres "Latgalieši" papildinājums. Darbā 13 nodaļas. Izdota tipogrāfijā „Darbs un Zinātne", Rēzeknē. 20X13 cm, 163 lpp. 2000 eks. , Ls 1,50.
Titullapā minēts izdevējs - P. Puduļa izdevniecība Rīgā, Raiņa bulv. Nr. 21, dzīv. 10. Ievadā ir Izdevēja (P.Puduļa?) priekšvārds, kurā izklāstīta F. Kempa biogrāfija. Priekšvārda noslēgumā konstatēts: F. Kempa raksturam piemīt stingrs individuālisms, tāpēc viņam "partiju laikos" ir nācies grūti saprasties un sadarboties ar politiskiem barvežiem.
Izdevēja priekšvārdam seko auitora veidotais "Ievadam", kurš parakstits: Autors, 1937. gada martā, Zvirgzdenē, Latgalē. No teksta izriet, ka ideja par Latgalei veltītu darbu radusies Rīgā, Latviešu biedrības Zinību komisijas vasaras sapulcēs. 1910. gadā izdots darbs "Latgalieši", kura pamatā ir papildinātais 1938. gada izdevums "Latgales likteņi".
P. Zeile (2006): "F.Kemps bez asumiem, mierīgi un izlīdzināti runā par Latgales kongresu".
Par izdevumu maijā informēja arī "Jaunākās Ziņas".
Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā bibliotēkā http://gramatas.lndb.lv/ F. Kempa izdevumā ir autora dāvinājums direktoram P. Dardzānam 1938. gada 25. martā.
Atkārtoti izdots 1991. gadā Rīgā.
Presē minēts fakts, ka Latvijas politika pret cittautiešiem, ari vāciešiem ir toleranta.

Atsauces
  • “Reklāma.” Jaunākās Ziņas. 1938. 7. maijs.
  • Kemps, F. Latgalieši. Rīga, 1910. 96 lpp.
  • “Latgolas likteni.” Jaunais Vōrds. 1938. 31. marts.
  • “Latgolas likteni.” Jaunais Vōrds. 1938. 19. maijs.
  • Kemps, F. Latgales likteņi. Ainas no senas un jauņakas pagātnes. Rēzekne: P.Puduļa izdevniecība, 1938. 163 lpp.
  • “Gromotu golds.” Zīdūnis, 1938. 2. februāris, 63. - 64. lpp.
  • Zeile, P. Latgales kultūras vēsture. Rēzekne, 2006. 401.lpp.
  • Kemps, F. “Latgolas boltkrīvu vaicōjums.” Latgolas škola, 1938. Nr.2.
850c90487c21bdc9d2efaa0b1fd9625dabd53e1f
Febd16fd03d34669707f916f7648e9f261cb37d9
C30bbc4495c8f6840ed4b9cff1c614224fc5fafd