Latgales dati
Dzimis 1912. gada 20. martā Lîvånu pag. Ēvelés.
Jurists (våcu okupåcijas laikå no 1943. g. 20. okt. zv. advokåta V. Dåvja palîgs Lîvånos).
No 1932 pagaidu darbinieks Lîvånu pasta kantorî, no 1933 – darbvedis Lîvånu küdras fabrikå. No 1945 IX Lîvånu ekonomiskå tehnikuma direktors.
Dzîvojis Lîvånu raj. kolhozå “Nåkotne”.
Dzīvesbiedre Natālija Velkme, Jāzepa Velkmes meita.
Miris.
Atsauces
  • “Tiesu sludinājumi.” Valdības Vēstnesis. 1935. 2. augusts.
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 507.-508. lpp.