Latgales dati
Dzimis 1911. gada 1. septembrī Krāslavā.
Zinātnieks.
Strâdâjis Ļeņingradas Industriâlâ institûta neklâtienes Rîgas filiâlē Augstâkâs matemâtikas katedrâ (1946–1957). Pēc tam bijis Rîgas Politehniskâ institûta sagatavošanas kursu pasniedzējs, LZA Radioastrofizikas observatorijas lîdzstrâdnieks (1964–1972), populârzinâtniskâ gadalaiku izdevuma “Zvaigžņotâ Debess” (1966–1972) un “Astronomiskâ kalendâra” (1969–1972) redakcijas kolēģiju loceklis.
Miris 1977. gada 6. novembrī Rīgā.
Atsauces