Latgales dati
Dzimis 1912. gada 14. oktobrī Varakļānu pagastā.
Jurists (zvērinātā advokāta palīgs /Daugavpils/; pēc 1937 Tautas labklåjîbas ministrijas pilnvarnieks Latgales kopéjå slimokasé Daugavpilî (lîdz 1939 XII, péc tam juriskonsulta palîgs Tautas labklåjîbas min-jå). No 1938. g. 15. jün. zvērināta advokåta P. Miķelsona palîgs Daugavpilî),
ierēdnis (darba inspektors /Rēzekne/),
zinātnieks (trīskāršs doktors - juridisko zinātņu, starptautisko tiesību un filozofijas nozarē).
Pēc Varakļānu gimnāzijas /1931/ pabeigtas tieslietu studija LU /1935/.
Miris 2002. gada 1. maijā Ņujorkā.
Atsauces
  • “Garančs Dominiks.” Grām.: Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 176.lpp.
  • “Beidzis Universitāti.” Jaunais Vōrds. 1935. 10 oktobris.
  • “Jauns jurists.” Latgolas Vōrds. 1935. 16. novembris.
  • Tāvu zemes kalendars 1964.godam. 98.lpp.
  • “Trīskārša doktora lieliskas sekmes.” Latvija. 1958. 8. februāris.
  • Sprūdžs, Ā. “Ardievas izcilam varakļānietim Dr. iur. Dominikam Garančam.” Laiks, Ņujorka. 2002. 6. jūnijs.
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 199. - 200. lpp.
  • “Latvijas Universitātes studentu datu bāze.” https://www.archiv.org.lv/ (04.08.2023).