Latgales dati
Dzimis 1888. gada 18. aprīlī Eversmuižā.
Politiķis (1., 2., 3., 4. Saeimas deputāts /Poļu savienība; Latgales vēlēšanu apgabals/),
valstsvīrs (iekšlietu ministra biedrs /1928-1931/),
pašvaldību darbinieks (Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja biedrs, poļu frakcijas vadītājs kopš 1922. gada),
jurists (No 1921 XI bijis jaunåkais tiesamatu kandidåts Latgales apgabaltieså, no 1922 vecåkais tiesamatu kandidåts (lîdz 1922 VII). 1922–24 privåtadvokåts Daugavpilî, No 1924. g. 16. janv. zv. advokåta S. Sireviča palîgs Daugavpilî, no 1926 VIII zv. advokåta E. Tomsona palîgs Daugavpilî, No 1933. g. 3. maija zv. advokåts Daugavpilî, 1941. g. 11. sept. pagaidåm ieskaitîts advokatüras saståvå, bijis zv. advokåts Daugavpilî, kå arî Daugavpils pilsétas båriñtiesas loceklis, péc otrreizéjås padomju okupåcijas no 1944 XI advokåts Daugavpils juridiskajå konsultåcijå ).
1940. g. 27. jün. Daugavpilî pårcélies uz savu måju Višķu pag. Špoģu ciemå.
Brālis - garīdznieks Broņislavs Veržbickis
Miris 1946. gada 16. oktobrī slimnīca Rīgā. Apbedīts Daugavpils katoļu kapos.
Atsauces
87d69594d7a42e3cc1b80752ee4aa3c6aba3e15c