Latgales dati
Dzimis 1874. gada 15. septembrī Rîgå.
Jurists (no 1908 XI pilsētas tiesnesis Daugavpilî, 1910 V–1918 Rēzeknes apr. izmekléßanas tiesnesis; Padomju varas laikå 1918 I–II izmekléšanas tiesnesis Rézekné; Våcu okupåcijas laikå 1918. g. pavasarî ievéléts par Rézeknes pilsétas miertiesnesi).
Miris 1951. gada 19. novembrī.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 344.-345.lpp.