Latgales dati
Ludzā 1901. gada 28. augustā.
Jurists.
No 1928. g. 17. okt. zv. advokåta D. Hibšmana palîgs Daugavpilî. Lîdz 1933 darbojies J. Trumpeldora vårdå nosauktås jaunatnes nacionålås kultüras un sporta biedrîbas Daugavpils nodaļå (valdes
loceklis). No 1936. g. 11. marta zv. advokåts Daugavpilî.
Padomju okupåcijas laikå no 1941. g. 4. apr. advokåts Daugavpils
juridiskajå konsultåcijå. 1945 VIII atgriezies Latvijå, bijis advokåts Daugavpils juridiskajå konsultåcijå, no 1948 V – Rézeknes juridiskajå konsultåcijå.
Måcîjies Ludzas tautskolå (1910–12) un augståkajå pamatskolå (no 1913), no 1917 Ludzas ģimnåzijå. 1921 beidzis Ludzas pilsétas krievu vidusskolu.
Miris 1980. gada 5. maijā Rīgā.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 298.-299.lpp.