Latgales dati
Dzimis 1935. gada 4. augustā Dricānu pagasta Zarečkā.
Izglītības darbinieks (kopš 1960.g. līdz pensijas sasniegšanai strādājis Ludzas rajona Ciblas vidusskolā par fizikas-matemātikas skolotāju)
Latgales amatu meistars (pinumu meistars).
“Ludzas novada Goda pilsonis” /2023/.
Par mūža ieguldîjumu tautas lietišķâs mākslas un tradîciju izkopšanâ un uzturēšanā Latgalē saņēmis Latgales plānošanas reģiona Pateicîbas rakstu.
Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā ieguvis fizikas un matemātikas pedagoga diplomu.
Atsauces