Latgales dati
Dzimis 1903. gada 14. martā Daugavpilī.
Jurists (no 1938 strådåjis zv. advokåta K. Zéberga birojå Rézekné. Padomju okupåcijas laikå no 1940. g. 26. jül. zv. advokåta palîgs Daugavpilî, No 1944 XI advokåts Daugavpils juridiskajå konsultåcijå, no 1945 III Daugavpils juridiskås konsultåcijas vadîtåjs, no 1949 III Prei¬u juridiskås konsultåcijas vadîtåjs uz laiku, no 1949 VIII – Prei¬u juridiskås konsultåcijas advokåts. No 1951 VIII advokåts Ilükstes juridiskajå konsultåcijå. 1951 IX atskaitîts no Advokåtu kolé©ijas. No 1952 strådåjis par juriskonsultu Daugavpils konservu rüpnîcå, artelî “Pißçevik” Daugavpilî, Daugavpils apg. Patérétåju savienîbå, LPSR Galvenås aptieku pårvaldes Daugavpils noda¬å, Daugavpils rajona tirdzniecîbas båzé. 1956–57 Neretas pienotavas kancelejas darbinieks, dzîvojis Neretas ciema padomes Smilßkalnos. 1957 VII atjaunots Advokåtu kolēģijå, Dagdas juridiskås konsultåcijas pårzinis. 1961 iecelts par Ilükstes juridiskås konsultåcijas advokåtu, 1962 V – par Kråslavas juridiskås konsultåcijas vadîtåju).
Dzīvojis Dagdā.
Miris 1979. gada 14. februārī Dagdā. Apbedîts Dagdas kapos.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 536.-537. lpp.