Latgales dati
Dzimis 1886. gada 1. janvārī Lomžå (tag. Polijā).
Jurists ( zvērināts advokāšts no 1925 Jaunlatgalé, no 1931 X Rézekné, no 1939. g. 8. marta arî Zilupé. 1940. g. jün. såk. pårcélies uz Rîgu).
Miris 1972. gada 11. decembrī Rîgå.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 455.-456. lpp.