Latgales dati
Dzimis 1900. gada 18. maijā Aizkraukles pagastā.
Jurists (no 1930 jaunåkais tiesamatu kandidåts Latgales apgabaltieså, miertiesnesis un izmekléßanas tiesnesis (lîdz 1932). No 1933. g. 3. maija zv. advokåta E. Šénfelda palîgs Rézekné, no 1940. g. 10. janv. zv. advokåta H. Rüßa palîgs Rézekné. No 1940. g. 1. maija zv. advokåts Rézekné).
Miris 1951. gada 29. augustā Kolumbuså Ohaio pavalstī.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 401. lpp.