Latgales dati
Dzimis 1897. gadā Preiļu pagasta Brišku sādžā.
Moriss Pavēla d. Ivanovs
Biedrs Ivanovs trūcīga
Latgales zemnieka dēls. Dzimis
1897. gadā Daugavpils apriņ
ķa Preiļu pagasta Brišku cie
mā. Agrā jaunībā viņš uzsā
ka darba gaitas. No 1913. ga
da strādā kara fortu un ba
raku celtniecības darbos.
1917. gadā brīvprātīgi iestā
jas Sarkanajā Gvardē, 1918. ga
dā pāriet regulārajā Sarka
najā Armijā, piedalās pilso
ņu kara frontēs.
Demobilizējies no Sarkanās
Armijas, 1924. gadā strādā
machorkas fabrikā Prilukos,
no 1927. gada par milicijas
pārvaldes priekšnieku minē
tajā pilsētā, no 1931. gada
—par divizijas komisāru Ber
dičevā, no 1932. gada par
milicijas rajona nodaļas
priekšnieku Vinnicas apgaba
lā, pēc tam Kameņec-Podoļ
skas apgabalā. No 1938. ga
da b. Ivanovs strādā par rajona
veselības aizsardzības nodaļas
vadītāju, par rajona izpildko
mitejas priekšsēdētāja viet
nieku Ukrainas PSR Anta
hinskas rajonā, no 1941. ga
da par MTS politdaļas
priekšnieka vietnieku Sarato
vas apgabalā. 1943. gadā
viņu iesauca Padomju Armi
jā, kur piedalījās imperiālis
tiskās Japanas sagrāvē. Ap
balvots ar medaļām «Par
kaujas nopelniem", «Par
drošsirdību", «Par uzvaru
pār Japanu".
Demobilizējies no Padomju
Armijas, 1945. gadā b. Iva
novs strādā par Kameņec
-Podoļskas apgabala Berez
dovskas rajona izpildkomite
jas priekšsēdētāja vietnieku.
No 1947. līdz 1950. gada au
gustam ir par Preiļu pilsētas
izpildkomitejas priekšsēdētāju
un tagad par rajona iz
pildkomitejas tirdzniecības no
daļas vadītāju* 1947. gadā
apbalvots ar medaļu «Par
varonīgu darbu".
Biedrs Ivanovs no 1925. gada
VK(b)P biedrs, izgājis pilsoņu
un Lielā Tēvijas kara bargo
skolu, pēckara laikā visus sa
vus un zināšanas ziedo
tautas saimniecības atjaunoša
nai, aktivi sa
biedriski politiskajā dzīvē.
Atsauces
  • “Moriss Pavēla d. Ivanovs.” Ļeņina Karogs (Preiļi). 1950. 10. decembris.