Latgales dati

1915. gada 6. augusts

Ar šo datumu datēts pirmai zīmējum krievu virsnieka V. Medvedeva 1915. gada zīmējumu albumā. Tajā ir 22 lapas (izmērs 230 mm x 145 mm), no tām -
19 ir krāsaini akvareļi, 1 vienkrāsains akvarelis, 2 melnbalti zīmējumi ar
tušu un zīmuli. Katr‚ lap‚ autors nor‚dÓjis zÓmÁjuma tapanas laiku, sniedzis
Ósas anot‚cijas par attÁlotajiem skatiem. ZÓmÁjumi sarindoti ar da˛iem izÚÁmumiem hronoloÏisk‚ secÓb‚ un atspoguÔo notikumus no 1915. gada 24.
j˚lija (6. augusta)1
lÓdz 1915. gada 29. oktobrim (11. novembrim). Ãeogr‚fiski
skati aptver m˚sdienu Latvijas teritorijas Vidzemi, Zemgali, SÁliju, k‚ arÓ
Lietuvu, Baltkrieviju (4 zÓmÁjumi). Albuma 6 zÓmÁjumos attÁloti Daugavpils
apk‚rtnes skati no Daugavas kreis‚ krasta, 20ñ30 km no Daugavpils dienvidrietumu un dienvidu virzien‚.
Albuma 3. zÓmÁjum‚ V. Medvedevs ir minÁjis vair‚ku savu cÓÚu biedru
uzv‚rdus un nor‚dÓjis, ka 1915. gada 27. j˚lij‚ (9. august‚) M˚rmui˛‚ (m˚sdienu Lietuvas pierobe˛‚, Vecumnieku novada Kurmenes pagast‚) nakts atp˚t‚
kop‚ ar viÚu bijis arÓ barons Nettelhorsts, k‚ arÓ A.N. SeÔihovs, P.N. KobiÔins,
V.A. »ebotarevs, G.A. KuzÚecovs