Latgales dati

2022. gada 11. aprīlis

MAIJA GRIZĀNE Daugavpils Universitātes Vēstures un arheoloģijas promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu „Pareizticība un vecticība: starpkonfesionālā integrēšana Vitebskas guberņas rietumu apriņķos 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā”.
Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.theol., prof. Anita Stašulāne (Daugavpils Universitāte).
Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, atturas – 0. Ar Vēstures un arheoloģijas promocijas padomes lēmumu Maijai Grizānei piešķirts zinātniskais doktora grāds zinātnes doktore (Ph.D.) vēsturē un arheoloģijā.
Tas bija otrais darbs, kas aizstavets saja komisija.

Atsauces