Latgales dati

1920. gada 16. marts

Daugaw p i l î, 19. martā. Starp poļu un leişchu karaşpehka daļām notikuschas sadursmes Turmonta rajonā un tuwak us Daugawpili. Daugawpilî bija dstrdami stipri leelgabalu şchahweeni 16. un 17. martā. LPB.

Atsauces
  • “Lietuva. Sadursmes starp poļiem un leišiem.” Valdības Vēstnesis. 1920. 20. marts.