Latgales dati

1920. gada 4. februāris

Latvijas Republikas Ministru kabineta oficiālais dienas laikraksts "Valdības Vēstnesis" izskaidroja valdības viedokli jautājumā par Lietuvas nostāju Daugavpils atbrīvošanā.
"Mehs gribējām eet ar Leetawu kopā, un Bermonda usbrukuma laikā muhsu ahrleetu ministrs aisbrauza us Leetawu meklēt palihgupret kopēju eenaidneeku. Bet Leetawa mums tobrihd nespehja lihdset; bes tam Leetawas waldìba noşlehdsa wehl ar wahzu okupazijas waru lihgumu par dselsszeļa beskontroles leetoşchanu, un us şcha lihguma pamata wahzi paşpehja isşuhtit us Kursemi wehl daschas jaunas kara şpehka daļas".

Atsauces
  • “Apskats par jaunākiem notikumiem politikā.” Valdības Vēstnesis. 1920. 4. februāris.