Latgales dati

1920. gada 24. janvāris

24. janwarî pee Latwijas armijas wirs pawehlneeka preekşchstahwja Daugawpilî
eeradàs Daugawpils pilşehtas galwa ar delegaziju un şwinigi luhdsa pasiņot pilşehtas pateizibu armijas wirspawehlneekam par atbrihwoşchanu no şmagà juhga.

Atsauces
  • “Armijas informācijas nodaļa.” Valdības Vēstnesis. 1920. 29. janvāris.