Latgales dati

1920. gada 8. janvāris

Latviešu laikraksts "Valdības Vēstnesis" (25.01.1920) citē franču laikrakstu "Le Temps":
«... Pretşiteens nahzis laikā: poļi un latweeşchì eeņehmuschi Daugawpili. . . Notikuşe şaweenoschanàs starp poļu armiju, kura ir Austrumeiropas galwenais şpehks, un starp latweeşchu armiju, kura teizamì peerahdijuşe şawas şpehjas, aisstahwot Rigu pret Bermonda wahzu pulkeem. . ."

Atsauces
  • “Franču prese par latviešu ofensīvi.” Valdības Vēstnesis. 1920. 25, janvāris.