Latgales dati

1920. gada 19. janvāris

Pres. Tşchakste: Atklahjot Tautas Padomes şeptito şeşiju, es eeşkatu par şawu veenahkumu şchaî brihdî aisrahdit, ka starp pehdejo Tautas Padomes şehdi un tagadējo, ir eeşahkuşees muhşu Latwijas nedalamàs daļas Latgales atbrihwoşchana.
Şchis paşahkums ir weizees ar wislabakàm şekmem, pateizotees muhşu waronigai armijai. (Apvlausi.) Lihds ar to mums eeşneegts preekşchlikums aisşuhtit şekoşcho apşweikumu Latwijas armijai (nolasa): Latgaleeşchu frakzija leek preekşchâ noşuhtit Latwijas armijai şekoşcho şweizeenu: „Tautas Padome şweizina waronigo Latwijas armiju un wiņas wirspawehlneezibu ar uswaram leelineeku frontē un isşaka şawu pateizibu par paşchaisleedsigàm şekmigàm zihņam, zaur ko teek atbrihwota Latgale un şaşneegta wişas latwju tautas apweenoşchana"

Atsauces