Latgales dati

1914. gada 1. aprīlis

1914. gada 1. aprīlī pēc vecā stila
Šī datuma laikraksta ziņa.
Daugavpili dzivojot ap 20 tūkst katoļu kuriem ir divas draudzes.
"Starp katoļeem ir leels skaits latweešu. bet gariga ziņā viņi ir iemiguschi, ka ari par viņu peezelschanos masteek gahdats. Tikai jaunajā basniza zaur tās prahmesta gatidibu latmecscheem ir isdemiba katru otru smehtdccuu noklausitees lativeeschu mahzibas".

Atsauces
  • “Daugavpils.” Auseklis. 1914. 1. aprīlis.