Latgales dati

1935. gada 12. februāris

Latgale lielākais novads iedzīvotāju ziņā - 564 164 iedzīvotaji.
...
Viskatoliskākais apriņķis Latvija ir Ludzas apriņķis, kur 66,,,% no visiem iedzīvotājiem ir Romas katoli. Pēc tam nak Rēzeknes apriņķis ar 63,,. %, Daugavpils apriņķis ar 59,,, % un Ilūkstes apriņķis ar 55,,,% šis ticības piederīgo. Šajos četros apriņķos vairāk, ka puse no iedzlvotājiem pieder pie Romas katolticības.
..
Vislielākais lauku iedzīvotāju procents ir Jaunlatgales apriņķī (98%), kur ir tikai divas pilsētas un tikai viena no tam ir mazliet vairāk par 2000 iedzīvotajiem.
..
No visam 60 pilsētam latviešiem absolūtais vairakums ir 47 pilsētas un relātīvais vairākums 6 pilsētas (Rēzeknē ~ 43,.5 %, Viļanos - 42,83 %, Ludzā - 39,7.%. Daugavpilī - .3.1.57%. Subatiē- 32, •• % un Zilupē - 30, •• %).
..
Latvijas lieIakā pilseta - Riga pec polu procenta aug-stuma starp pilsētām ierindojas 8. vieta, otra Iielāka pilseta - Liepaja 10. vieta, un. pec lieluma trešā - Daugavpils 2. vieta.
..
Visās lielas pilsētās vāciešu procents samazinājies, arī -1930 - 1935. -Daugavpilī no 1,34% uz 1,13%.
..
Visvairāk procentuāli vecticībnieku dzīvoja Rēzeknes apriņķī - 26% (39.453) starp iedzīvotājiem
..
No lielākām pilsētām viszemākais strādājošo procents ir Daugavpilī, kur samērā daudz ebreju, starp kuriem maz strādājošu iedzīvotāju.

Atsauces
  • Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935. gadā. Rīga, 1936.