Latgales dati

2014. gada 14. februāris

Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Evita Badina aizstāvēja promocijas darbu „Detektīvstāsts no Edgara Alana Po līdz Arturam Konanam Doilam”.
Promocijas darba zinātniskā vadītāja: asoc.prof., Dr.philol. Anna Stankeviča.

Atsauces