Latgales dati

1921. gada 15. septembris

Vizīte notika no 15. septembra līdz 20. septembrim.
Ministru prestdents ņehma dalibu Daugavpils, Rehsekncs. LudsaS pilşehtas un apriņķu paşchwaldibas orgānu şehdês, kur noskaidroja waļrakus roeetejus jautājumus, peedalijàs Daugavpils un IluksteS apriņķa skolotāju konferenzê, apmeklēja bļşkapu Aglonā un apsvreedas ar winu par katoļu basnizas jautajumeem. Bes tam ministru presidcnts noturēja tautas sapulzes Wischkos. Aglonā. Rosentowâ, Kahrsawâ, Wtļakos un Bolwos. kur ministru prefi» d runas noklauşijàs leelâ şkaļtâ şanahkuşchee apkahrtejee eedsihwotaji. Wìşâs şapulzês semcs leetâs paskaidrojumus dewa Şatw. Şap. lozeklļs Ķindsults. Ihşakas usrunaS ministru prestdents turēja ari Rehseknê un Ludsâ, kur pee apşpreeschu telpām eedsih wotaji bija şapulzejuşchees ļotì leelâ şkaitâ. Ministru presidentu Latgalē usņehma ar leelu şirsnibu un roeesmihlibu un ifteiza waldtbai patelzibu par wiņas darbu walsts labâ. LTÀ.
Ministru prezidenta vizītes gaitu kritizēja F,Kemps savā runā Satversmes sapulcē.

Atsauces