Latgales dati

1916. gada 26. decembris

1916. gada 14. decembrīpēc veca stila
Par latgaliešu organizēšanos 1916. gadā un apspriedi informēja V.Seile Latgales kongresā 1917, gada aprīli / maijā sakarā ar atskati par Latgaliešu organizācijas komisijas (Ltg OK) darbību kongresa sagatavošanā.
A.Goba F.Trasunam veltītajā darbā min faktus, ka 14. (26). decembra sēdē pieņemts sagatavot uzsaukumu par latviešu tautas (ar divām galvenām izloksnēm) vienotību, par latgaliešu ieinteresētību veidot ceļu uz saprašanos. No V.Seiles uzrunas Latgales kongresā izrietēja, ka LtgOK dibināta jau 1916. gada 14 (26). decembra apspriedē, Tās izstrādātās idejas esot bijušas pamatā 1917. gada 14 (27). marta apspriedei, kad ievēlēts komisijas sastāvs.
14 (26.) decembra apspriedes detaļas atspoguļotas A.Gobas monogrāfijas "Francis Trasuns. Tautas un valsts vienotājs" (1933) manuskriptā, kas nav pilnībā izdots atsevišķā izdevumā. Fragmenti publicēti Latvijas Kareivis, 1938. 2.marts, 8.marts, 11.marts, 13.marts (minēta 1916. gada apspriede)), F.Trasuna veltītajā darbā - Goba, A. Franča Trasuna dzīve un darbi. Grām.: Francis Trasuns. Dzīve un darbi. I. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība. 1997. 63.- 73.lpp. (apspriede nav minēta).
Organizācijas komisijas priekšsēdētājs pirms kongresa bija Francis Trasuns, kura paraksts ir uz kongresa dalībnieku ieejas kartēm.