Latgales dati

1918. gada 4. maijs

4. maija laikraksta ziņa par Daugavpils pašpārvaldes izveidi. Atcelta Kerenska laika dome: Tā vieta iecelta jauna pārvalde:
14 vācieši, 13 krievi, 14 poļi, 10 ebreji un 6 igauņi uņ latvieši. Jaunā pilsētas dome iievēlēja no sava vidus par virsbirģermeistaru un birģermeistaru agrākos bankas direktorus Minusu un Koritcu.

Par prlsehtaS domn-ekeem: dselsSzela eerehdni
Andrusch?ewitschu (poli), skolotāju Zitovitscha (kreemu).
apteeķneeku Fàu (schih)u) un dselsszeļa eerehdni W h
tolu (latmeeti) DomeS prestdentS tr baroaS Rūdolfs
von Engelhardt. ».

Atsauces
  • “Kurzeme. Dinaburga.” Dzimtenes Ziņas. 1918. 4. maijs.