Latgales dati

2017. gada 19. aprīlis

Daugavpils Universitātes (DU) Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēts Ingas Sokolovas promocijas darbu "Pašrūpes vidusskolēnu pašaudzināšanas diskursa izkopšanā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Oficiālie recenzenti: Dr.paed. Inese Jurgena (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola); Dr.paed. Irēna Žogla (Latvijas Universitāte); Dr.paed. Irēna Katane (Latvijas Lauksaimniecības universitāte).