Latgales dati

1997. gada 24. oktobris

1997. gada 24.-25. oktobrī Rēzeknē noris pasākums - Latvijas inteliģences XIV konference “LATVIJAS REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN LATGALE” UN Latgales Pētniecîbas institūta VI zinātniskâ konference “LATGALES PAGĀTNE, TAGADNE, NĀKOTNE”, kas veltīta Latgale kongresa 80.gadei.
Pasākuma organizatori: LATGALES PĒTNIECĪBAS INSTITŪTS, LATVIJAS INTELIĢENCES APVIENĪBA, LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA, LATVIJAS PAŠVALDÎBU SAVIENĪBA, RĒZEKNES PILSĒTAS DOME, RĒZEKNES RAJONA PADOME
1917.gada notikumiem veltīti referāti:
J. Kapustâns (Rīga). Apvienošanâs jautâjums 1917. gada aprîďa Latgales kongresâ: par un pret.
K. Počs (Rēzekne). Latgales jautājums padomju historiogrâfijâ.
J.Brolišs ( Rēzekne). Nacinâlo procesu izpētes stâvoklis Latgalē un problēmas mûsdienâs
Ē. Jēkabsons (Rîga). Pârmaiņas Latgales poļu muižniecîbas nostâjâ pret Latvijas valstiskumu (1917-1920).
V. Ščerbinskis (Rîga). Separātisma tendences Latgales latviešu vidû 20.- 30. gados.
S.Kuzņecovs (Daugavpils). Jezupa Trasuna simtgadei (1898-1978).