Latgales dati

1934. gada 19. augusts

1934. gada 19. augustā K.Ulmanis apmeklēja Ludzu un citas apkārtnes vietas.
No rīta Ludzâ notika dievkalpojumi luterāņu un katoļu baznīcâs. žīdu sinagogā un pareizticigo baznizâ. Pēc tam valdibas locekļi dewàs us tirgus laukumu, kur jau bija leelâ skaitā weetejee eedsihwotaji. lai noklauşitos ministru Preşidenta runu. Wisapkahrt laukumam nostah làs 3. Ludsas aissargu pulks, aissardses. 9. Rēzeknes kahjneeku pulka weens bataljons, ugunsdsehseji, skauti. Valdības galma usrunaja tautu. Pehz tam notika karaşpehka un aissargu parāde.

E1da70e37c95c3884d378667bfaa8fe8b8e2d461
21cf816b5aff3d0b00c402490b404f8be603c7e4
0e2726486608ecac140d5e04cd7944ef2be7ee80
7752c99ee744ef73c9c9c4f5486cc7345b63c92a
Ec3c3cccff03f690aefeb561472b8e516796c037
71a3df05a29a731dcd9341a503c5088301279c9c
Cbc909d77c978707fa1e21168177cdae0126ded4