Latgales dati

2013. gada 23. janvāris

Daugavpils Universitātes Valodniecības promocijas padomes sēdē Ilze Oļehnoviča aizstāvēja promocijas darbu „Frazeoloģismi angļu un latviešu laikrakstos: semantiskais aspekts”.
Promocijas darba zinātniskā vadītāja - Dr.philol., prof. Zaiga Ikere.

Atsauces