Latgales dati

1921. gada 4. novembris

Daugavpilī darbu sāk pedagoģiskā vidusskola (vēlāk - skolotāju seminārs, ar 1923. gadu - institūts). Semināra pirmais direktors (1921-1922) JĀNIS JIRGENS.
Skolas pedagoģiskā padome darbu uzsāk 1921. gada 20. oktobrī, kad uzņemti pirmie astoņi audzēkņi.
Par skolotājiem pirmajā gadā strādāja J.Jirgens, mācīdams latviešu un vācu valodu, Ž.Līnis - dabas zinātnes, ģeogrāfiju, ķīmiju un fiziku. Broņislavs Spūlis - latgaliešu izloksni, J.Rudovskis - matemātiku, K.Purmale - vēsturi, L.Sams - vingrošanu un zīmēšanu, Valdemārs Pauliņš - dziedāšanu un ticības mācĪbu luterticīgiem, katoļu garīdznieks Julijans Vaivods - ticības mācību katoļticīgiem, A.Stromanis - krievu valodu.
Nodarbības līdz 1922. gada decembrim noris Daugavpils vidusskolas telpās Vladimira (tagad Ģimnāzijas) ielā.

Ir izveidojusies tradīcija 1921. gada 4. novembri uzskatīt par mūsdienu Daugavpils Universitātes pirmsākumu.

4cd3664d928a463b5d08fe6708237a7e8183a434