Latgales dati

2007. gada 29. maijs

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāv Rēzeknes Augstskolas docētājs Ingars Gusāns. Temats “Kallimaha himnu poētika”. Recenzenti: Dr.habil.philol. Juris Kastiņš; Dr.philol. Ojārs Lāms; Dr.philol. Sandra Meškova. Pētniekam piešķirts filoloģijas doktora grāds.

Atsauces
  • “Aizstāvēšana.” Zinātnes Vēstnesis, 2007. gada 14. maijs: 9 (343), http://www.lza.lv/ZV/zv070900.htm#10.