Latgales dati

2011. gada 17. marts

2011. gada 17. martā Daugavpils Universitātē Daugavpilī, Vienības ielā 13, Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares Promocijas padomes sēdē promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai sekmīgi aizstāv Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātes lektore MĀRĪTE OPINCĀNE.
Temats: „Džozefa Konrada jūras proza”. Zinātniskais vadītājs: Dr.philol., asoc.prof. Anna Stankeviča. Recenzenti: Dr. philol., prof. M.Burima (Daugavpils Universitāte), Dr. philol., prof. A.Cimdiņa (Latvijas Universitāte), Dr. habil. philol., LZA īstenais loceklis B. Kalnačs.