Latgales dati

2007. gada 3. janvāris

Latvijas Universitātes Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē DU pētniece Digna Pilāte aizstāv promocijas darbu “Sauszemes gliemežu sugu daudzveidība mežā un to ietekmējošies faktori Latvijā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Recenzenti: Dr.biol. Guntis Brūmelis, Dr.biol. Vieturs Melecis, Dr.biol. Arvīds Barševskis.

Atsauces
  • “Aizstāvēšana.” Zinātnes Vēstnesis, 2006. 18. decembris http://www.lza.lv/ZV/zv062100.htm.