Latgales dati

2007. gada 14. marts

LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē Rēzeknes Augstskolas docētāja Sanita LAZDIŅA aizstāv promocijas darbu “Korelācija starp mācību līdzekļu tekstu un dominējošo pieeju maiņu latviešu valodas kā otrās valodas apguvē” un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds valodniecības zinātņu nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē.

Atsauces
  • “Aizstāvēšana.” Zinātnes Vēstnesis, 2007. 2. aprīlis, Nr. 7 (341) http://www.lza.lv/ZV/zv070700.htm#11.
  • Bankavs, A., Jansone, I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Red. Inta Rozenvalde. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 273.lpp.