Latgales dati

1926. gada 10. decembris

Saeima izskata daudzas lietas par deputātu izdošanu tiesas vajāšanai. Lielākā daļa pieprasījumu tiek noraidīti, izņēmums - Latgales deputāts Jānis Opincāns, kurš nodots vajāšanai par komunistisku aģitāciju un darbību boļševiku laikā Rēzeknē.

Komunisw laika Rehsekns darbojas retvoluzionarais tribunāls, kura preekschsehderajs bij Stepans Mundaus, vehlak Jeronims Kampans, Augusts Putraims; peefehdetaji — Staņislatvs Oborenķo, Jesups Gajewskis, Aleksandrs JureMitschs, Jesuns Labsotvs, Mļadislmvs Borisoms, Antons Mitremizs, Jesups Kirkuzans, Vladislavs Zeimals, Donats Sarembo.
„Prokurors" Jahnis Opinzans, tveens no aktimakeem komunistu darbineekeem Rehsekns, komun. laikraksta „Taifniba" redaktors un politiskas nodaļas aģents. Bes Opinzana isdewas atrast tikai Aleksandru Tumaschetvu, 19 g. w. ruschaneeti, kas bija peedalijees nahtves soda ispildischana „burschujeem". Abus minētos tad ari
nobetoa teesai. Opinzans paskaidroja, ka turējis gan apsuhdsibas runu, bet nahtves sodu neesot prasījis. Ta ka tam vareja pcerahdit tikai gadijumu, kas noildsis, tad Prokurors atteizas no apsuhdsibas un teesa to isbeidsa. Tumaschewizam peespreeda 9 g. spaidu darbus. Ņemot tvehra, ka noseeguma isdarischanas laikS apsuhdsetam bijuschi tikai 19 g., ka ari peemehrojot amnestijas aktu, ka galigu soda mehru peespreeda 3 g. spaidu darbus. Noteesatais eesneedsis apelaziju un prahtvu tutvaka nahkotns isteSsas otra teesas
instanze. Paredsams, ka Opinzans schoreis usstahsees par leezineeku.

Atsauces
  • “Opincānu Saeima nūlemia izdūt tīsai par varas dorbim boļševiku laikā.” Jaunō Straume. 1926. 16.decembris.
  • “TRibunāla darbinieku tiesāšana.” Jaunākās Ziņas. 1927. 28. novembris.