Latgales dati

2007. gada 4. decembris

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāv Ilze Sperga. Temats “Sievietes suicīds mūsdienu latviešu prozā”.
Recenzenti: Dr.habil.philol. Janīna Kursīte – Pakule; Dr.philol. Maija Burima; Dr.philol. Anita Rožkalne.

Atsauces
  • “Aizstāvēšana.” Zinātnes Vēstnesis, 2007. 20. novembris, Nr. 19 (353), [http://www.lza.lv/ZV/zv071900.htm#12].