Latgales dati

1920. gada 15. janvāris

Palīdzību organizēja Amerikas palīdzības administrācijas (ARA Latvijas nodaļa kapteiņa Tomass Džeims Orbisona [Thomas James Orbison, 13.11.1866 - 26.03.1938] vadībā.
T.Orbisons ar Latvijas valdības un poļu militārās virspavēlniecības atbalstu apmeklēja Daugavpili 15.-17. janvārī. Kapteiņa Orbisona darbība dažādās Latvijas vietās plaši atainota Latvijas tā laika presē.
Jēkabsons, Ē (2016): " Naktī uz 15. janvāri vilciens iebrauca Daugavpilī, kas pēc postījumiem atgādināja "mirušo pilsētu".
15. janvārī pilsÁt‚ esošaj‚ Polijas armijas št‚b‚ T. Orbisons tik‚s ar poÔu karaspÁka grupas pavÁlnieku Ïener‚li E. Ridzu-Smigliju un vietÁj‚s Amerik‚Úu palÓdzÓbas komitejas vadÓt‚ju ñ k‚du ìpoÔu kundziî un komitejas locekÔiem, Amerikas Sarkan‚ Krusta p‚rst‚vi pilsÁt‚ kapteini D˛onu Vaitniju (Whitney), kurš bija nodevis T. Orbisona rÓcÓb‚ savu automašÓnu, apmeklÁja bÁrnu patversmi, kur redzÁja ìpusbad‚ esousî bÁrnus. 16. janv‚rÓ p‚rraudzÓja p‚rtikas izdali virtuvÁm, tik‚s ar pilsÁtas latviešu komandantu, vakariÚoja k‚d‚ vietÁjo ebreju ÏimenÁ, no kuras d‚van‚ saÚÁ
ma "labi audzinātu un mierīgu" buldogu. [..]
DaugavpilÓ ar vair‚ku vietÁj‚s organiz‚cijas ìSieviešu palÓdzÓbas korpussî jaunizveidot‚s nodaÔas p‚rst‚vju atbalstu T. Orbisons bija izveidojis sešas virtuves tr˚cÓgajiem bÁrniem (jau pirmaj‚ darba dien‚ tika pabaroti 2 500 bÁrnu) un produktu noliktavu, kuras kr‚jumi vÁl‚k tika regul‚ri papildin‚ti ar s˚tÓjumiem no RÓgas. Vair‚kas dienas T. Orbisons dzÓvoja Latvijas DzelzceÔu valdes piešÌirtaj‚ vagon‚ izpostÓtaj‚ Daugavpils stacij‚ un RÓg‚ atgriez‚s 17. janv‚rÓ, noorganizÁjis pilsÁtas virtuvju komiteju un atst‚jot p‚rtiku div‚m nedÁÔ‚m. [..] 19. janv‚rÓ tik‚s ar K. Ulmani, p‚rrun‚jot Daugavpilī redzēto."

Atsauces