Latgales dati

2009. gada 22. decembris

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātajā sēdē MIHAILS PUPIŅŠ aizstāv promocijas darbu par tēmu “Eiropas purva bruņurupucis Emys orbicularis (linnaeus, 1758) un tā ekoloģijas aspekti uz sugas areāla ziemeļu robežas latvijā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr.biol., Voldemārs Spuņģis (Latvijas Universitāte); Dr. biol., Andris Čeirāns (Latvijas Universitāte); Dr. biol., Muza Kirjušina (Daugavpils Universitāte).