Latgales dati

2009. gada 14. maijs

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde promocijas darbu pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv Daugavpils Universitātes docētāja LOLITA JONĀNE.
Temats: “Kontekstuālās pieejas īstenošana dabaszinību kompetences pilnveidei vispārējā vidējā izglītībā”.
Zinātniskais vadītājs: emeritētais profesors Dr. habil.phys. Edvīns Šilters. Recenzenti: profesore Dr. paed. Elfrīda Krastiņa (Daugavpils Universitāte), profesore Dr. habil. paed. Irēna Žogla (Latvijas Universitāte), asoc. profesore Dr. paed. Irēna Katane (LLU), profesore PhD Helēna Geretsone (Ziemeļkolorado Universitāte, ASV).