Latgales dati

2005. gada 14. decembris

LU Bioloģijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē promocijas darbu bioloģijas doktora (Dr. biol.) zinātniskā grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozarē – botānika, aizstāv Daugavpils Universitātes docētājs Pēteris Evarts–Bunders.
Darba tēma “Vītolu (Salix L.) ģints Latvijā”.