Latgales dati

1996. gada 16. janvāris

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātnes habilitācijas un promocijas padomes sēdē promocijas darbu psiholoģijas doktora grāda iegūšanai aizstāv Daugavpilas Universitātes docētāja Irēna Kokina.
Promocijas darba tēma "Psiholoģijas priekšmets sākumskolā kā bērna pašizziņas un pašaudzināšanas stimulējošs faktors".