Latgales dati

1999. gada 15. jūnijs

Latvijas Universitātes Pedagoģijas habilitācijas un promocijas padomes sēdē disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv Daugavpils Universitātes docētāja SKAIDRĪTE ĒRLIHA.
Temats “Pedagoģiskā prakse kā topošo mūzikas skolotāju profesionālās kompetences veidošanās līdzeklis”. Recenzenti: Dr. habil. paed., prof. Dz. Meikšāne, Dr. biol., doc. I. Kraukle, Dr. paed., doc. B. Vikmane;