Latgales dati

1976. gada 15. jūnijs

15. jūnijā Vārkavas vidus
skolā valdīja neparasta rosība.
Zālē pulcējās skolēni, skolotāji,
Upmalas un Vārkavas ciema pa
domju, kolhozu «Arājs», «Vār
kava», «Dzintars» un «Darbs»
priekšsēdētāji, partijas pirmor
ganizāciju sekretāri un citi, lai
sveiktu cilvēkus no leģendas
latviešu sarkanos strēlniekus,
kuru varonīgās cīņas cieši sais
tītas ar Ļeņina vārdu.
Maršam skanot, skolas direk
tors Staņislavs Vilmanis un
Latviešu sarkano strēlnieku mu
zeja direktors Voldemārs Šteins
grezni rotātā zālē ieveda sarka
nos strēlniekus. Neraugoties uz
pieklājīgu vecumu, Pēteris Griš
ko, Jānis Luste, Arvīds Kārkls,
Erna Kārkla, Pēteris Ivanovs,
Pēteris Gailēns un citi ir braši,
pat jauneklīgi.
Voldemārs Šteins ļoti emocio
nāli un saistoši pastāstīja par
latviešu sarkano strēlnieku varo
nīgajām, daudznozīmīgajām kau
jām Pilsoņu kara frontēs, rak
sturoja izcilos karavadoņus
Jukumu Vācieti, Jāni Judinu,
Jēkabu Alksni, Eduardu Bērzi
ņu.
Sarkanais strēlnieks Arvīds
Kārkls pastāstīja par slavenā
5. Zemgales pulka kaujām pie
Kazaņas, par ko pulks tika ap
balvots ar VCIK Sarkano karo
gu. Tā bija pirmā karaspēka
daļa Sarkanajā Armijā, kura sa
ņēma šo augsto apbalvojumu.
Aizraujošs, satraucošs bija
Pētera Griško stāstījums par
leģendārā latviešu tautas dēla
dzelzs divīzijas komandiera Vol
demāra Aziņa pašaizliedzīgajām
cīņām pret baltgvardiem, par
viņa pārcilvēcisko drosmi un
traģisko bojā eju.
Pēc sarkano strēlnieku uz
stāšanās zālē iestājās aizkusti
nošs brīdis, kad viņi skolēniem,
skolotājiem, sabiedrisko organi
zāciju pārstāvjiem pasniedza
Latviešu sarkano strēlnieku mu
zeja prospektus ar strēlnieku au
togrāfiem.
J. Pīzelis,
Vārkavas vidusskolas direktora vietnieks mācību un audzināšanas darbā

Atsauces
  • Pīzelis, J. “Tikšanās ar latviešu sarkanajiem strēlniekiem.” Ļeņina Karogs (Preiļi).