Latgales dati

1998. gada 30. oktobris

Latvijas Universitātes matemātikas zinātņu nozares habilitācijas un promocijas padomes sēdē promocijas darbus matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv DU docētāja ANITA SONDORE. Temats “Ar speciāliem pārklājumiem definētas kompaktības tipa topoloģiskās īpašības”. Recenzenti: Dr. habil. mat. prof. U. Raitums (LU), Dr. habil. mat. M. Abels (Tartu Universitāte, Igaunija), Dr. habil. mat. H. Hunnila (Helsinku Universitāte, Somija).

Atsauces
  • “Disertāciju aizstāvēšana.” Zinātnes Vēstnesis, 1998. 26. oktobris, http://www.lza.lv/ZV/zv981700.htm#zv10.