Latgales dati

2009. gada 16. oktobris

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē promocijas darbu pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv JEĻENA ĶIPURE.
Temats: “Vācu valodas kompetences veidošanās studiju procesā”. Zinātniskā vadītāja: profesore Dr. philol. Ilze Kangro, zinātniskais konsultants profesors Dr. habil. paed. Jānis Pokulis. Recenzenti: profesore Dr. psych. Anita Pipere (Daugavpils Universitāte), profesore Dr. habil. paed. Irīna Maslo (Latvijas Universitāte), Dr. paed. Valerijus Golovko (Viļņas Universitāte).