Latgales dati
Dzimis 1896. gada 31. maijā Sesavas pagasta.
Politiķis (1. Saeimas dep. /SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRADNIEKU PARTIJA, Latgales vēlēšanu apg., 1922-1925/; 1925 – 2. Saeimå),
pašvaldību darbinieks (1922–25 Daugavpils pilsétas domes loceklis, 1925 kandidéjis Daugavpils pilsétas domes véléšanås no Darba tautas apvienotå saraksta (nav ievéléts),
preses darbinieks (1926 laikraksta “Latgaļskaja misļj” redaktors Daugavpilî),
sabiedrisks darbinieks (No 1925 bijis LSDSP Rézeknes organizåcijas biedrs, Latgales apgabala partijas komitejas loceklis. Darbojies biedrîbå “Progress”),
jurists (padomju okupåcijas laikå no 1940. g. 23. jül. zv. advokåta J. Veržbicka palîgs Daugavpilî).
No 1921 VII dzîvojis Daugavpilî. Strådåjis Kara büvniecîbas pårvaldé, Dzîvojis Jasmuižas pag. Kalnadruvås, no 1935 IX – Rîgå.
Miris 1966. gada 19. maijā. Apbedîts Meža kapos.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 439.-430. lpp.