Latgales dati
Dzimis 1886. gada 8. maijā Tērbatā.
Jurists (No 1920 Daugavpils pilsétas nodokļu inspektors. No 1921. g. 10. aug. zv. advokåta S. Sireviča palîgs Jaunlatgalé, no 1926 zv. advokåta J. Stačunska palîgs Jaunlatgalé (no 1938 Abrene; No 1929. g. 24. apr. zv. advokåts),
sabiedrisks darbinieks (1925 kandidéjis Daugavpils pilsétas domes véléšanås no Våcu saraksta (nav ievéléts), 1930 ieståjies partijå “Demokråtiskais centrs”. 1931 kandidéjis 4. Saeimas véléšanås no Demokråtiskå centra un bezpartijisko sabiedrisko darbinieku saraksta (nav ievéléts).
1941. gada izceļojs uz Vāciju.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 423. lpp.